Oferta ubezpieczenia NNW

Uprzejmie Państwa informuję, że istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków tzw. NNW za pośrednictwem naszej placówki w firmie ubezpieczeniowej InterRisk TU SA.  

 W tym celu należy:

 1. zapoznać się z warunkami oferty ubezpieczeniowej wywieszonymi na tablicy informacyjnej i jeżeli je Państwo akceptujecie,
 2. pobrać w naszej placówce i wypełnić załącznik  do zawartej przez nas umowy cywilno – prawnej
 3. do dnia 30 września 2020r. dokonać wpłaty na konto placówki lub do kasy przedszkola, rocznej składki w wysokości 40 zł.

Małgorzata Błaszkiewicz – dyrektor przedszkola

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 lipca 2020r. zgodnie z aktualizacją regulaminów udziału  w projektach dofinansowanych ze środków UE zakończyliśmy proces rekrutacji  do naszego przedszkola oraz żłobka w miejscowości Bezrzecze. 

W dniu 17 lipca 2020r. komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji i oceny złożonych dokumentów. 

Zapraszamy do zapoznania się z listą osób (dzieci) przyjętych do udziału w projektach: 

 1. kierowanym do dzieci w wieku  3-4 lat „W Naszej Bajce – Terapia i rozwój poprzez edukację artystyczną” [ Pobierz ]
 2. kierowanym do dzieci w wieku  1-3 lat „W Naszej Bajce – Opieka i radosny rozwój małego dziecka w duchu edukacji artystycznej” [ Pobierz ]
 3. kierowanym do dzieci wieku  3-6  lat „W Naszej Bajce – Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz zagwarantowanie równych szans w systemie edukacji dzieciom o specjalnych potrzebach żywieniowych” [ Pobierz ]

Z uwagi na fakt, nie wykorzystania jeszcze wszystkich miejsc, informujemy, iż kolejne zgłoszenia będą przyjmowane w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.   [Formularze rekrutacyjne do pobrania

Pozdrawiam serdecznie.

Szanowni Państwo

Śpieszymy Was poinformować, że zostały OSTATNIE MIEJSCA do naszego nowo powstającego przedszkola i żłobka na Bezrzeczu, które dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wszystkich chętnych prosimy o pobranie, wypełnienie i dostarczenie dokumentów, które znajdziecie w poniższych linkach, do przedszkola „Nasza bajka” w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 211 do dnia 15 LIPCA 2020r.

Rekrutacja do grup:

Żłobkowych 1-3 lat

Przedszkolnych 2,5-4 lat

Przedszkolnych 3-6 lat


Wybór nazwy nowej placówki

 
Drodzy Rodzice!
 
Pomału, jeszcze dość ostrożnie, ale wszyscy coraz chętniej wracamy do „normalności”, nawet jeśli zdajemy sobie sprawę, że pewne ograniczenia czy wymogi jeszcze na długo z nami pozostaną. W naszym przedszkolu i żłobku robi się coraz liczniej i gwarniej a my, mimo wszystkich niespodziewanych przeciwności, działamy, by 1 września 2020r. otworzyć kolejną, trzecią już „Naszą bajkę”, zupełnie nową placówkę, która mieścić się będzie na granicy dwóch pod szczecińskich miejscowości: Bezrzecza i Wołczkowa
 
Docelowo pod naszą opieką znajdą się w niej dwie grupy żłobkowe i cztery przedszkolne, ale to nie wszystko. Placówka ta będzie wyposażona w wiele dodatkowych funkcjonalności, z których będą mogli skorzystać zarówno nasi podopieczni, jak i dzieci spoza placówki.  W budynku znajdzie się duża i dobrze wyposażona sala gimnastyczna, przestronna jadalnia, sala do integracji sensorycznej, a w niedalekiej przyszłości również basen do nauki pływania dla najmłodszych. Zdrowe posiłki przygotowywane będą na miejscu, w nowoczesnej kuchni. W kilku profesjonalnych salach do terapii będziemy mogli prowadzić różne jej rodzaje m.in. muzykoterapię, terapię logopedyczną czy terapię ręki. Planujemy również organizować zajęcia nauki języków obcych. Mamy nadzieję, że budynek tętnić będzie życiem i twórczą pozytywną energią, także w godzinach popołudniowych i w weekendy. Teren budynku otoczymy dużym atrakcyjnym placem zabaw. Podsumowując – będzie to miejsce, w którym najmłodsi znajdą nie tylko bezpieczeństwo i opiekę, ale również wszechstronny, zrównoważony rozwój.
 
Szanowni Państwo, chcielibyśmy niejako zaangażować Was w proces tworzenia nowej placówki i prosić o pomoc w WYBORZE NAZWY! Mamy już kilka propozycji, ale nie możemy się zdecydować, która z nich najtrafniej odda ideę nowego miejsca. A może Wy macie inne ciekawe pomysły? Często Wasze opinie czy sugestie są dla nas inspiracją do rozwoju i dalszego działania. Nikt nie zna nas lepiej, niż właśnie Wy, dlatego zapraszamy Was do udziału w anonimowej ankiecie! Nie będziemy długo zwlekać z ogłoszeniem wyników! 
 
Link do ankiety. Kliknijcie i podzielcie się z nami swoimi opiniami!
 
Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół Naszej Bajki

Organizacja pracy
Przedszkola Niepublicznego Artystyczno – Językowego ”Nasza bajka” w Szczecinie w czasie pandemii Covid 19 z zastosowaniem wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

Organizacja opieki:

 • Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 • Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 • W grupie przebywa max do 14 dzieci, przy zastosowaniu zasady, że przestrzeń nie może być mniejsza niż 4 m 2 na 1 dziecko i każdego opiekuna
 • W sali, w której przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 • Dziecko nie przynosi ze sobą do placówki i nie wynosi z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 • Sale wietrzy się co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także  w czasie zajęć.
 • Zapewnia się taką organizację pracy, która uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (w tym celu ustala się z rodzicami konkretny czas przyprowadzania i odbierania dzieci, a także ustala się różne godziny zabawy na dworze).
 • Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.
 • Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice wchodzą z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 2 m lub w odstępie od kolejnego dziecka 2 m, z przestrzeganiem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Dzieci do placówki przyprowadza/odbiera wyłącznie zdrowa osoba.
 • Nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 • Placówka ogranicza przebywanie na terenie osób trzecich do niezbędnego minimum,  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe; zapewnienie środków ochrony osobistej, tzn. osłona twarzy oraz rękawiczki leży w gestii osób wchodzących na teren placówki.
 • Placówka zapewnia sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 • Placówka wyposażona zostaje w termometr bezdotykowy, który będzie systematycznie dezynfekowany.
 • Placówka posiada zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała tychże rodziców/opiekunów oraz dziecka wchodzącego do placówki, a także w ciągu dnia  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby izolujemy je  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (wskazana sala dydaktyczna)  z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamiamy rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 • Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości (wskazana zmianowości grup, podział ogrodu przedszkolnego).
 • Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości, zostanie zabezpieczony przed używaniem.
 • Placówka nie organizuje wyjść poza swój teren  (np. spacer do parku).

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:

 • Przed wejściem do budynku umożliwione będzie skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszczona zostanie informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące na teren placówki.
 • Zobowiązuje się rodziców/opiekunów, aby dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos. Środki ochrony osobistej czyli rękawiczki oraz osłona twarzy zabezpiecza rodzic.
 • Regularnie myjemy ręce wodą z mydłem oraz pilnujemy, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Stosujemy monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 • Dezynfekcję przeprowadza się ściśle przestrzegając zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostaną zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności, np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 • Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

Gastronomia:

 • Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo stosuje się zasady szczególnej ostrożności, dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni  sprzętów. Zwraca się szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Korzystanie z posiłków w placówce odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych.
 • Obowiązuje zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć  w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 600C lub je wyparzać.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu placówki:

 • Do pracy w placówce przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 • Nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60, roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

Zasady postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19, z uwzględnieniem  następujących założeń:

 1. Pracownikom placówki udziela się instrukcji, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Pracownikom placówki zaleca się śledzenie bieżących informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadamia się właściwą miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Pracownicy stosują się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. Sporządza się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, Zaleca się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 7. W ogólnodostępnym miejscu w placówce umieszcza się potrzebne numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 8. W przypadku wątpliwości, pracownicy placówki zwracają się do właściwej powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Najświeższe ogłoszenia

Lokalizacja