Opłaty

Zasady i wysokość opłat za pobyt dziecka w naszym przedszkolu reguluje §30 statutu placówki oraz umowa cywilno-prawna zawierana rokrocznie pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka a dyrektorem przedszkola.

Poniższa tabela zawiera opłaty i informacje dotyczące dzieci, które uczęszczać będą do naszej placówki od 01.01.2020r.

 

SKŁADNIKI ODPŁATNOŚCI

OD 01.01.2020

INFORMACJE

DODATKOWE

CZESNE

1070zł.

Jest płatne do

5-go dnia każdego miesiąca „z góry”..

Przysługuje 40% zniżki

na drugie dziecko

60% zniżki

na trzecie i kolejne dzieckoj

Nie jest płatne w okresie dwutygodniowej przerwy wakacyjnej.
Nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, poza dzienną stawką żywieniową, która jest zwracana w wysokości

5 zł. za każdy dzień absencji

W ramach czesnego dziecko:

 

  • uczestniczy we wszystkich zajęciach dydaktyczno – wychowawczych realizowanych przez nauczyciela prowadzącego grupę przedszkolną, mających na celu pełną realizację założeń aktualnie obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego

oraz:

  • 3 razy w tygodniu w nauce języka angielskiego,
  • 3 razy w tygodniu w nauce języka niemieckiego,
  • 2 razy w tygodniu w zajęciach muzyczno – rytmicznych.

ma zapewnione całodniowe, miesięczne wyżywienie.

WPISOWE

Brak.

RADA

RODZICÓW

250 zł.

rocznie

Darowizna płatna w każdym roku szkolnym tj. w dniu podpisania pierwszej umowy lub w  dniu podpisania aneksu do umowy przedłużającego o kolejny rok szkolny czas jej trwania.

Zniżka 50% na drugie i kolejne dziecko.

Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji dziecka z przedszkola.

PONADPROGRAMOWE

ZAJĘCIA

EDUKACYJNE

DO WYBORU

PRZEZ RODZICÓW

GIMNASTYKA

KOREKCYJNE

25,-

Możliwość 50% zniżki w przypadku nieobecności dziecka trwającej ponad połowę miesiąca rozliczeniowego.

TANIEC

25,-

LOGOPEDA

40,-

TWÓRCZE

ZAJĘCIA

PLASTYCZNE

45,-

Płatne do 20-go dnia każdego miesiąca „z góry”.

FIZYKA I CHEMIA W PRZEDSZKOLU

45,-

KARY UMOWNE ZA NIETERMINOWE WPŁATY

1 zł. dziennie

Dotyczą czesnego oraz zajęć dodatkowych.