Organizacja pracy
Przedszkola Niepublicznego Artystyczno – Językowego ”Nasza bajka” w Szczecinie w czasie pandemii Covid 19 z zastosowaniem wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

Organizacja opieki:

 • Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 • Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 • W grupie przebywa max do 14 dzieci, przy zastosowaniu zasady, że przestrzeń nie może być mniejsza niż 4 m 2 na 1 dziecko i każdego opiekuna
 • W sali, w której przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 • Dziecko nie przynosi ze sobą do placówki i nie wynosi z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 • Sale wietrzy się co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także  w czasie zajęć.
 • Zapewnia się taką organizację pracy, która uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (w tym celu ustala się z rodzicami konkretny czas przyprowadzania i odbierania dzieci, a także ustala się różne godziny zabawy na dworze).
 • Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.
 • Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice wchodzą z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 2 m lub w odstępie od kolejnego dziecka 2 m, z przestrzeganiem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Dzieci do placówki przyprowadza/odbiera wyłącznie zdrowa osoba.
 • Nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 • Placówka ogranicza przebywanie na terenie osób trzecich do niezbędnego minimum,  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe; zapewnienie środków ochrony osobistej, tzn. osłona twarzy oraz rękawiczki leży w gestii osób wchodzących na teren placówki.
 • Placówka zapewnia sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 • Placówka wyposażona zostaje w termometr bezdotykowy, który będzie systematycznie dezynfekowany.
 • Placówka posiada zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała tychże rodziców/opiekunów oraz dziecka wchodzącego do placówki, a także w ciągu dnia  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby izolujemy je  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (wskazana sala dydaktyczna)  z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamiamy rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 • Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości (wskazana zmianowości grup, podział ogrodu przedszkolnego).
 • Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości, zostanie zabezpieczony przed używaniem.
 • Placówka nie organizuje wyjść poza swój teren  (np. spacer do parku).

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:

 • Przed wejściem do budynku umożliwione będzie skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszczona zostanie informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące na teren placówki.
 • Zobowiązuje się rodziców/opiekunów, aby dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos. Środki ochrony osobistej czyli rękawiczki oraz osłona twarzy zabezpiecza rodzic.
 • Regularnie myjemy ręce wodą z mydłem oraz pilnujemy, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Stosujemy monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 • Dezynfekcję przeprowadza się ściśle przestrzegając zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostaną zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności, np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 • Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

Gastronomia:

 • Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo stosuje się zasady szczególnej ostrożności, dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni  sprzętów. Zwraca się szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Korzystanie z posiłków w placówce odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych.
 • Obowiązuje zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć  w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 600C lub je wyparzać.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu placówki:

 • Do pracy w placówce przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 • Nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60, roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

Zasady postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19, z uwzględnieniem  następujących założeń:

 1. Pracownikom placówki udziela się instrukcji, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Pracownikom placówki zaleca się śledzenie bieżących informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadamia się właściwą miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Pracownicy stosują się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. Sporządza się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, Zaleca się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 7. W ogólnodostępnym miejscu w placówce umieszcza się potrzebne numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 8. W przypadku wątpliwości, pracownicy placówki zwracają się do właściwej powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Ogłoszenie premiera w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych

Dziś rano Premier ogłosił w mediach termin, w którym placówki opiekuńczo-wychowawczo – dydaktyczne mogą ponownie sprawować opiekę nad dziećmi. Termin otwarcia żłobków  oraz przedszkoli wyznaczony został na 06.05.2020r.   Jednak w dalszym ciągu brak konkretnych wytycznych dotyczących obostrzeń i warunków jakie musi zagwarantować placówka aby spełnić, w obecnej sytuacji, wymagania sanitarne. Kontaktujemy się zatem z Urzędem Miasta oraz instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór placówek żłobkowych oraz przedszkoli i gdy tylko otrzymamy informacje, które pozwolą nam na konkretne działanie, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy. Kluczowym pytaniem, które kierujemy do urzędów jest kwestia wypłacalności zasiłków dla tych Rodziców, którzy postanowią pozostać z dziećmi w domu i w dalszym ciągu sprawować nad nimi opiekę. Czy pomimo otwarcia placówki dla części podopiecznych reszta, która nie skorzysta z opcji powrotu do żłobka/przedszkola będzie mogła nadal otrzymać ww. zasiłek opiekuńczy?   Czy będzie on przysługiwał tylko wtedy gdy placówki pozostaną zamknięte dla wszystkich podopiecznych? Niestety, jako placówki opiekuńczo – edukacyjne dowiadujemy się o wszelkich decyzjach i zmianach jednocześnie z Państwem z prasy i mediów publicznych.   Jak tylko zalecenia i  wytyczne, pozwalające na ustalenie warunków ewentualnego powrotu Waszych pociech do żłobka i przedszkola, pojawią się na oficjalnych stronach ministerstw, najszybciej jak to możliwe poinformujemy Państwa o wszystkim i wspólnie ustalimy plan działania. Pozostajemy w stałym kontakcie, jednak prosimy o odrobinę wyrozumiałości i cierpliwości gdyż sytuacja jest bardzo dynamiczna, a szczegóły pojawiające się w różnych źródłach należy zweryfikować i skonsultować z odpowiednimi instytucjami aby mieć pewność słuszności podejmowanych decyzji.  W dalszym ciągu życzymy Wam przede wszystkim ZDROWIA!  Dyrektor żłobka i przedszkola NASZA BAJKA Małgorzata Błaszkiewicz

Zbiór najważniejszych informacji o obecnej sytuacji

Zapewne tak jak i Wy, niecierpliwie wyczekujemy na konkretne komunikaty i informacje MEN-u dotyczące żłobków i przedszkoli.   Niestety na ten moment wiemy… że nic nie wiemy, gdyż ostatnie oficjalne stanowisko rządu odnośnie funkcjonowania naszych placówek, przyniosło więcej pytań niż odpowiedzi.  Co wiemy na pewno: – zdalne nauczanie ( a więc również zdalna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego) utrzymane zostaje do dnia 24 maja 2020r. https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-uczniow-i-studentow – dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci, których żłobki, przedszkola i szkoły zostały zamknięte ze względu na COVID-19, został przedłużony tylko do 3 maja 2020r. – co potem??? Brak informacji. – w tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję dotyczącą ewentualnego wprowadzenia form opieki nad dziećmi  w placówkach takich jak: żłobki i przedszkola.  Niestety nie mamy żadnych wytycznych jak taka opieka miałby wyglądać w praktyce oraz jakimi obostrzeniami byłaby uwarunkowana. https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony Szanowni Państwo.   Pozostaje nam śledzić systematycznie wszystkie możliwe oficjalne kanały informacyjne i jak tylko pojawi się stanowisko rządu w tej sprawie, tak szybko jak to tylko będzie możliwe, poinformujemy Państwa o tym kiedy i na jakich zasadach wracamy. Niezmiennie życzymy Wam dużo zdrowia i wytrwałości.  Pozdrawiamy serdecznie.   Trzymajmy się – nie dajmy się  Dyrektor przedszkola wraz załogą. 

Szanowni Rodzice i Pracownicy „Naszej bajki”. Kochane Dzieciaki.

Jak już wiecie Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o dalszym, czasowym, ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty, do dnia 10 kwietnia 2020r. Jest to dyspozycja podyktowana koniecznością zwalczania COVID-19. Wszyscy znaleźliśmy się obecnie w sytuacji wyjątkowej i bardzo trudnej. Nie jesteśmy do niej zupełnie przygotowani. Nie ma procedur, wiedzy, brak nam doświadczenia. Trwamy w poczuciu strachu i wielkiej niepewności o zdrowie swoje i najbliższych, zagrożenia o miejsca pracy i budżety domowe. Ogromna ilość niepokojących informacji, złożoność sytuacji, mnogość problemów i oczekiwań, różnorodność interpretacji istniejących zapisów prawnych (często zupełnie nie przystających do obecnych okoliczności), brak przepisów zapewniających realne wsparcie pracodawcom – nie pozwalają nikomu na złapanie dystansu, spokojne podejmowanie logicznych i optymalnych decyzji, proponowanie rozwiązań, czy składanie deklaracji. Przyszło nam wszystkim odnajdywać się w nowej, zdecydowanie bardziej skomplikowanej rzeczywistości. Szukać nieszablonowych rozwiązań, pomysłów, dokonywać dynamicznie zamian w planach. Często niestety rezygnować również z wielu pragnień, założeń czy wręcz marzeń. Ta kompilacja prowadzi do frustracji, przygnębienia, stresu i ogromnego zmęczenia. Myślę, że teraz, jak nigdy, zadbać musimy o siebie nawzajem w poczuciu szacunku, odpowiedzialności, wzajemnego zrozumienia, solidarności i pełnej współpracy. 1. Przed nami, pracownikami przedszkola, nowy obowiązek postawiony przez MEN – konieczność realizacji podstawy programowej na odległość. Musimy zatem opracować na nowo organizację pracy, procedury, podzielić zadania, znaleźć sposób, by zadanie to zrealizować. Bez Was, Szanowni Rodzice, jest to zupełnie nierealne. Prosimy zatem Państwa o współpracę. Oczywiście na miarę Waszych możliwości i czasu, który teraz dzielicie często pomiędzy własną pracę zawodową, obowiązki domowe oraz opiekę nad dziećmi, które zapewne „nieźle dają już w kość”, bo tygodniowy pobyt w domu jest dla nich ogromnym wyzwaniem. Już od kilku dni, na naszej, specjalnie na ten cel utworzonej platformie https://drive.google.com/drive/folders/1TmZsLXk7eyb4ZJVU2ILwQJbrZp-juYea?usp=sharing zamieszczamy materiały, które, co już wiemy z Waszych pozytywnych relacji, pozwalają zapełnić pożytecznie czas domowej kwarantanny. Działania te zintensyfikujemy w najbliższych dniach, a już dziś, by przesłać Wam odrobinę naszej energii, sprawić radość i wywołać uśmiech na Waszych twarzach zamieścimy tam filmik z naszego rodzinnego przedstawienia zorganizowanego naprędce z okazji pierwszego dnia wiosny. – Mało perfekcyjne??? – Prawda!!! – Dalekie od doskonałości ??? – I to bardzo!!! Ale dzieciaki miały ubaw, a my – dorośli mogliśmy choć przez jakiś czas nie myśleć o tym co na zewnątrz. Pomaga! Polecam serdecznie 2. Przede mną, jako dyrektorem firmy zatrudniającej 38 pracowników i organem prowadzącym placówkę oświatową, stoi poważny dylemat. Co zrobić, by po tym kryzysie, którego realny czas trudny jest dziś do określenia, negatywne skutki uwidaczniają się każdego dnia, a jedna zła decyzja może uruchomić efekt domina, dzieci mogły powrócić wkrótce do swojego przedszkola lub żłobka? Jak zachować miejsca pracy dla wszystkich moich pracowników, nauczycielek, opiekunek, pań w administracji, kuchni, tych które dbają o prządek i pana Zbyszka, dla których jest to jedyne miejsce pracy i którzy trwają teraz w ogromnym stresie o swój byt? Zapewniam Państwa, że jako pracodawca, dołożę wszelkich starań, by nikt z Was – obecnych Pracowników „Naszej bajki”, nie stracił miejsca pracy i by nie zachwiać Waszym poczuciem bezpieczeństwa. To nie budynek, nie wyposażenie, nie teren, a właśnie ludzie stanowią o jakości każdej firmy, tym bardziej takiej, której zadaniem jest rozwój i bezpieczeństwo dzieci. Ale, by to się stało, potrzebna jest otwartość na nowe wyzwania, odpowiedzialność i solidarność całego zespołu. 3. Zdaję sobie również sprawę z tego w jak trudnym położeniu jesteście Wy – Rodzice, obarczeni teraz dodatkowymi obowiązkami związanymi z opieką nad dziećmi, zmartwieni o zdrowie ich i swoje, stojący, jak my wszyscy, przed decyzjami dnia codziennego, również finansowymi. Szanowni Rodzice. Jak tylko tydzień temu zapadła decyzja o ograniczeniu naszej działalności, szukamy i analizujemy różnego rodzaju rozwiązania, które byłyby dla Państwa pewną ulgą. Robimy symulacje, rozpatrujemy nasze możliwości. Czekamy również na jakiekolwiek solidne informacje czy zobowiązania samorządów, MEN-u na temat ewentualnej pomocy placówkom takim jak nasza, którym odgórnie narzuca się, oczywiście zrozumiałe w obecnej sytuacji, obostrzenia ale również deleguje do realizacji kolejne zadania i obowiązki, nie dając na razie żadnego realnego wsparcia, ułatwienia czy osłony. Mam nadzieję, że wkrótce propozycje takie się pojawią. Nie chciałabym jednak czekać wyłącznie na odgórne ustalenia. Dotychczas zawsze ceniłam sobie bardzo Państwa zdanie i niejednokrotnie mogłam liczyć na różnego rodzaju, kompetentne propozycje, odpowiedzi, sugestie, a czasem wręcz konkretne rozwiązania. Tym bardziej w tak trudnej, zupełnie nieprzewidywalnej, dla nas wszystkich sytuacji proszę byśmy razem poszukali wyjść i kompromisowych rozwiązań. Przesyłajcie je proszę na nasz przedszkolny adres przedszkole@naszabajka.pl. Wierzę, że wspólnie, w ciągu kilku najbliższych dni wypracujemy „złoty środek”, który przekujemy w deklaracje, bo przecież co 100 głów to nie jedna.

Szanowni Państwo – Rodzice i Pracownicy „Naszej bajki”

Nie sądziłam, że temat wiodący przewidziany do realizacji na ten rok szkolny, WSPÓLNIE DBAMY O KLIMAT (również, a w dzisiejszym czasie przede wszystkim, ten między ludźmi), będzie aż tak szalenie trudny do realizacji. Współpraca w szukaniu odpowiedzialnych rozwiązań, w poszanowaniu wartości i dbałości o siebie nawzajem, nabrało zupełnie innego ciężaru jeśli trzeba przepracować to w realu, a nie tylko teoretycznie. Działajmy zatem razem, zachowajmy optymizm, pomagajmy sobie wzajemnie i trzymajmy się „ciepło”. Małgorzata Błaszkiewicz – dyrektor „Naszej bajki”

Szanowni Państwo

z radością informujemy, że  1 września 2020r. otwieramy nową placówkę, która mieścić się będzie na granicy dwóch podszczecińskich miejscowości: Bezrzecza i Wołczkowa. Docelowo pod naszą opieką znajdą się tam dwie grupy żłobkowe i cztery grupy przedszkolne. Rozpoczeliśmy nabór dzieci w wieku żłobkowym tj. od 1 roku do 3 lat. Dzięki uczestnictwu w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, otoczymy opieką 40 dzieci, urodzonych w okresie od 01 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r., których rodzice zamierzają podjąć pracę zawodową. Nabór do dwóch, najmłodszych, grup przedszkolnych trwa już od kilku tygodni. Pozostało nam jeszcze tylko kilka wolnych miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lat (czyli dla dzieci urodzonych w roku 2016 lub w roku 2017)  w tym, dla maksymalnie 10 dzieci potrzebujących szczególnego wsparcia edukacyjno – terapeutycznego. Pobyt tych 50 dzieci w placówce współfinansowany będzie  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa w projekcie i zachęcamy do przystąpienia do rekrutacji.

Dzieci w wieku 1-3 lat

Dzieci w wieku 3-4 lat

Najświeższe ogłoszenia

Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo W związku z zaistniałą sytuacją (decyzją premiera o zamknięciu żłobków, przedszkoli i wszystkich innych placówek edukacyjnych), informujemy Państwa uprzejmie, że mimo nieobecności Waszych pociech w „Naszej bajce,” my, „jesteśmy na posterunku” i nadal do Waszej dyspozycji. Obecnie,…

Lokalizacja